Er du snart færdig med din uddannelse inden for økonomi, erhvervsjura eller jura, og lyder det spændende at fortsætte din videre udvikling i et velfungerende graduate program? Sammen med dine med-graduates sikrer vi, at din værktøjskasse som konsulent oparbejdes i et unikt fællesskab.

 

Velkommen til vores graduate-fællesskab

Vores Tax & Legal graduate program er særligt for dig, der har interesse inden for det skatteretlige, økonomiske eller juridiske område, og som gerne vil klædes på til overgangen fra studerende til fuld tid. Vi tilbyder en karriere inden for næsten alle aspekter af skatteretten samt jura. Du motiveres af en kundevendt rolle ud mod virksomheder i dansk erhvervsliv og af en arbejdsform præget af høj faglighed og selvstændighed, og hvor du samarbejder internt i teams og med andre fagområder om at løse kundens problemstillinger.

 

Du bliver en del af et 2-årigt program, hvor der er et stort fokus på din personlige såvel som faglige udvikling. Som graduate fastansættes du fra dag 1 i en af vores afdelinger i Tax & Legal, hvor din læring sker på store som små projekter. Undervejs på graduate-forløbet oplever du, at du – i dit tempo – bliver oplært og videreudviklet indenfor dit faglige interesseområde.

 

Brug din viden om økonomi, erhvervsjura eller jura som konsulent

Din daglige gang får du i PwC’s store Tax & Legal-organisation, hvor du får 300 imødekommende kollegaer, og dertil kommer resten af det store PwC-hus. Vores kundeprojekter spænder over stort set alle aspekter af skatteretten og en lang række juridiske områder, og varierer meget afhængig af, om du bliver en del af:

 • Compliance & Wealth – med fokus på krydsfeltet mellem selskabs – og personskat
 • Deals Tax – med fokus på private equity-kunder og M&A-transaktioner
 • Indirect Taxes –  med fokus på moms, told og punktafgifter
 • Business Tax – med fokus på selskabsskat, omstruktureringer, generationsskifte og ejendomsskat
 • International Tax & Financial Services – med fokus på grænseoverskridende skat og finansielle virksomheder
 • Transfer Pricing – med fokus på multinationale selskabers grænseoverskridende transaktioner
 • Shipping, Oil & Energy (kun Hellerup) – med fokus på energi-, olie- og shippingvirksomheder
 • Legal – med fokus på selskabs – og handelsret samt M&A.

Du kan læse mere om graduate programmet på vores karriereside.

 

Fra engageret graduate til anerkendt konsulent i PwC

To år senere kigger du tilbage på en tid, hvor du har sparret med din egen career coach om dine specifikke karriereønsker løbende og en tid, hvor du har oparbejdet en varieret portefølje af spændende kunder og et udvidet netværk på tværs af PwC-kontorer globalt. Og så fortsætter din karriere naturligvis i PwC i den retning, du ønsker.

 

Sikkert er det, at vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ind i maskinrummet i store som små virksomheder, og at din værktøjskasse får en bredde og dybde, der gør, at dit bidrag som teamplayer, og med et voksende ansvar på projekter, vil gøre dig til en dygtig konsulent i dansk erhvervsliv.

 

Oplev sammenholdet på vores graduate program
Undervejs danner du gode relationer med dine kollegaer og kunder – og ikke mindst dine med-graduates, som du samarbejder med i den daglige problemløsning, når I tager en kop kaffe på kontoret eller hygger jer sammen til et socialt arrangement. 

 

I det hele taget bliver du en del af en sund kultur, hvor vi tilbyder gode rammer og har øje for, at du kan arbejde fleksibelt, så vi i fællesskab tager højde for dine personlige gøremål og din livssituation. Det er nemlig vigtigt!

 

Bring din juridiske eller økonomiske kandidatgrad i spil hos os!

Vi hylder forskellighed, og du bliver derfor en del af et graduate-forløb og et team, hvor vi har en god blanding af kompetencer. Fælles er dog, at vi har et afsæt inden for en erhvervsjuridisk, juridisk eller økonomisk kandidatuddannelse, så vi har et fagligt fundament, når vi rådgiver.

 

Vil du kick-starte din karriere som graduate?

… så må du endelig ikke tøve med at sende din ansøgning vores vej. Hvis du har spørgsmål til muligheden som graduate i PwC, er du mere end velkommen til at række ud til Tine Bruntse Werner på tine.bruntse.werner@pwc.com.

 

Ansøgningsfrist:Den 18. februar 2024 – men søg hellere i dag end i morgen! Vi afholder samtaler i marts i Aarhus og Hellerup.

Tjekliste når du søger:Husk at uploade dine karakterer, dit CV og din motivation for konsulentrollen. Derudover bedes du angive, hvis du har et eller flere graduate-spor, som du ønsker at ansøge til, samt din foretrukne lokation (Aarhus eller Hellerup).

Din første arbejdsdag: Bliver d. 1. september 2024, hvor du møder op i vores reception med alle dine med-graduates på samme årgang. Hvis du gerne vil starte før som studentermedhjælper, kan vi også vende denne mulighed undervejs.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

 

*************** English below ***************
 

 

Join PwC’s Graduate Programme in Tax & Legal in Hellerup/Aarhus

Are you a soon-to-be graduate in finance, economics, business law or law and would you like to continue your development in a thriving graduate program? Together with your fellow graduates, we ensure that your toolbox as a consultant is built in a unique community.

 

Welcome to our graduate community

Our Tax & Legal graduate programme is specifically designed for you who are interested in tax law, financial and legal aspects, and to prepare you for the transition from student to full-time. We offer a career in almost every aspect of tax law and legal. You are motivated by a customer-facing role with companies in the Danish business community and by a highly professional and independent way of working, where you collaborate internally in teams and with other disciplines to solve customer issues.

 

You will become part of a 2-year programme with a strong focus on your personal and professional development. As a graduate, you will be permanently employed from day 1 in one of our departments in Tax & Legal, where your learning takes place on both large and small projects. During the graduate programme, you will experience that you – at your own pace – will be trained and further developed within your professional area of interest.

 

Use your knowledge of finance, economics, business law or law as a consultant

Your day-to-day work will take place in PwC’s large Tax & Legal organization, where you will work with 300 friendly colleagues and the rest of the large PwC house. Our client projects range across almost all aspects of tax law and several legal areas and will vary greatly depending on whether you become part of:

 

 • Compliance & Wealth – focusing on the intersection between corporate and personal tax
 • Deals Tax – focusing on private equity clients and M&A transactions
 • Indirect Taxes – focusing on VAT, customs and excise duties
 • Business Tax – focusing on corporate tax, restructurings, succession and property tax
 • International Tax & Financial Services – focusing on cross-border tax and financial services companies
 • Transfer Pricing – focusing on multinational companies’ cross-border transactions
 • Shipping, Oil & Energy (only Hellerup) – focusing on energy, oil and shipping companies
 • Legal – focusing on corporate and commercial law and M&A.

You can read more about the graduate programme on our careers page.

 

From committed graduate to recognized consultant at PwC

Two years later, you look back at a time where you have sparred with your own career coach about your specific career aspirations on an ongoing basis, and a time where you have built a varied portfolio of exciting clients and an expanded network across PwC offices globally. And then, of course, your career at PwC will continue in the direction you want.

 

What is certain is that we offer you the opportunity to get right into the engine room of large and small companies, and that your toolbox will have a breadth and depth that will make you a skilled consultant in the Danish business community.

 

Experience the community in our graduate programme

Along the way, you’ll form great relationships with your colleagues and customers – and not least your fellow graduates, with whom you’ll collaborate on day-to-day problem solving, grabbing a coffee in the office or enjoying a social event together. 

 

All in all, you’ll be part of a healthy culture where we offer a good work environment and make sure you can work flexibly, so we can work together to accommodate your personal tasks and life situation. Because that’s important!

 

Bring your law or economics master’s degree into play with us!

We celebrate diversity, which is why you will be part of a graduate programme and a team with a good mix of skills. What we all have in common, however, is that we have a background in business law, law, finance or economics, so we have a professional foundation when we advise.

 

Want to kick-start your graduate career?

… then don’t hesitate to send your application our way. If you have any questions about the graduate opportunity at PwC, you are more than welcome to reach out to Tine Bruntse Werner at tine.bruntse.werner@pwc.com.

 

Application deadline: February 18, 2024 – but rather apply today than tomorrow! We will conduct interviews in March in Aarhus and Hellerup.

Checklist when applying: Remember to upload your grades, your CV and your motivation for the graduate consultant role. In addition, please indicate if you have one or more tracks you wish to apply for and your preferred location (Aarhus or Hellerup).

Your first day of work: September 1, 2024, where you will meet up at our reception with all your fellow graduates in the same year. If you would like to start earlier as a student assistant, we can also discuss this option along the way.

 

We look forward to hearing from you!

Application deadline: 18-02-2024 Starting date: 02-09-2024