Generelle Handelsbetingelser for ydelser fra Graduateships

 

1 Anvendelse

Nærværende Generelle Handelsbetingelser – for ydelser fra Graduateships – gælder i tillæg til den/de ydelsesspecifikke aftale(r), som Kunden indgår med Graduateships. De Generelle Handelsbetingelser gælder kun, hvis der ikke er indgået anden aftale mellem Graduateships og Kunden.  

 

2 Parterne

Ved ”Graduateships” forstås Graduateships ApS, cvr-nummer 41782196, Halmtorvet 7, 2. th. 1700 København V. Ved ”Kunden” forstås den fysiske eller juridiske person, der indgår den ydelsesspecifikke aftale om at aftage ydelser fra Graduateships. Ved ”parterne” forstås både Graduateships og Kunden. Ved ”parten”, ”den part” eller ”den anden part” forstås den af de to – Graduateships eller Kunden – der i sammenhængen forståelsesmæssigt opfylder indholdet af bestemmelsen, hvor begrebet er anvendt.

 

3 Priser og betaling

Graduateships priser fremgår af den ydelsesspecifikke aftale med Kunden. Prisen dækker alle de med arbejdet forbundne omkostninger. Såfremt der ikke er aftalt individuel pris, så gælder den til enhver tid gældende prisliste for Graduateships, som fremgår af hjemmesiden.

 

Graduateships priser, som fremgår af den ydelsesspecifikke aftale, hjemmesiden eller andre steder er altid eksklusiv moms.

 

Graduateships priser kan reguleres én gang årligt på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det for arbejdsområdet anerkendte prisindeks. Regulering får virkning pr. 1. januar det efterfølgende år uden yderligere varsel. Uanset den årlige udvikling i prisindekset kan priserne pr. 1. januar hvert år forhøjes med minimum 3 %. I tillæg til ovenstående reguleres prisen, hvis lov- eller overenskomstændringer eller andet medfører øgede omkostninger eller øgede krav til sikkerhedsforanstaltninger, metoder eller lignende for Graduateships levering af ydelser.

 

Engangsbeløb faktureres ved levering og forfalder til betaling 30 dage fra fakturadato. Abonnementer faktureres ved ud udløb af abonnementsperioden, som typisk er 1 år af gangen, og forfalder til betaling 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Graduateships sig ret til at beregne en rente på 2 % pr. måned.

 

Ved overskridelse af betalingsfristen fremsender Graduateships påkrav om betaling. Påkravet pålægges et rykkergebyr på DKK 100. Såfremt Kunden ikke betaler den forfaldne faktura senest 10 dage fra påkravet sender Graduateships et nyt påkrav med varsling om inkasso, hvorved Kunden kan påregne yderligere inkassoomkostninger.

 

4 Ydelserne

 

Ydelserne i de forskellige abonnementstyper er beskrevet via hjemmesiden og indeholder de komponenter der er beskrevet der, medmindre andet er aftalt mellem Graduateships og den pågældende virksomhed.

 

Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Graduateships forbeholder sig retten til diskretionært at afslå og/eller nedtage annoncer, herunder i forhold til annoncer, som strider mod gældende love eller som efter Graduateships skøn strider imod interesserne for brugerne og/eller Graduateships. På den anden side påtager Graduateships sig intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

 

5 Ejerskab og brugsret

Graduateships har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine ydelser og produkter til alt på platformen for Graduateships, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Graduateships ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

 

Kunden har ret til at bruge Graduateships’ ydelser og produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Kunden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Graduateships af Kunden.

 

Efter videregivelse til Kunden opbevarer og behandler Graduateships fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. Graduateships bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Graduateships behandler i forbindelse med ydelserne og produkterne.

 

6 Misligholdelse og reklamation

Kundens reklamation over mangler skal ske skriftligt og indeholde oplysninger om manglens karakter, opståen samt øvrige tilgængelige oplysninger om manglen således, at Graduateships kan afhjælpe manglen. Reklamation skal ske hurtigst muligt og i alle tilfælde indenfor 7 hverdage efter begivenheden er eller burde have været konstateret af Kunden og i alle tilfælde indenfor 7 dage efter annoncens første visningsdag. Graduateships har 7 hverdage til at udbedre manglen og herefter gælder der igen samme reklamationsprocedure.

 

Graduateships er altid berettiget til at afhjælpe mangler i de leverede ydelser, herunder både i forhold til væsentlige og uvæsentlige mangler i det udførte arbejde.

 

Hvis Kunden væsentligt misligholder en ydelsesspecifik aftale eller de Generelle Handelsbetingelser, er Graduateships berettiget til at hæve den ydelsesspecifikke aftale. Kundens manglende betaling af forfaldne beløb udgør altid væsentlig misligholdelse.

 

Herudover kan Kunden henholdsvis Graduateships hæve en ydelsesspecifik aftale, såfremt den anden part går konkurs, går i forhandling om rekonstruktion, åbner forhandlinger om akkord el.lign. medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen og ønsker at gøre dette.

 

7 Ansvar

Graduateships og Kunden er erstatningsansvarlige over for hinanden for direkte og dokumenterede tab. Graduateships og Kunden skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en potentiel skades negative konsekvenser for opfyldelse af deres forpligtelser i medfør af en ydelsesspecifik aftale.

 

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes Kunden, vil efter Graduateships skøn blive erstattet ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil der ske et forholdsmæssigt afslag af det fakturerede beløb, og en erstatning kan aldrig overstige det beløb, som er faktureret til Kunden.

 

Graduateships kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af Kunden selv. Graduateships indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og Graduateships kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

 

8 Ophør

Abonnementer er fortløbende og gælder for en periode på 1 år fra Kundens accept. Abonnementet bliver derfor automatisk fornyet hvert år, medmindre abonnementet skriftligt opsiges 30 dage før udløbet af en abonnementsperiode. Ved opsigelse er Graduateships berettiget – men ikke forpligtet – til at fortsætte eller ophøre med behandlingen af verserende sager. Abonnementer, der købes for 1 år ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. Graduateships forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige abonnementer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet. Graduateships kan ligeledes ændre prisen og indholdet af Abonnementet med 30 dages varsel før udløbet af en abonnementsperiode.

 

Kundens opsigelse skal ske skriftligt og sendes til: Graduateships eller på e-mail til pb@graduateships.com.

 

9 Personoplysninger

Graduateships database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Kunden forpligter sig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for brugerne af platformen eller for Graduateships.

 

Graduateships opbevarer persondata som Kundens navn, e-mailadresse, firmaadresse og telefonnummer inkl. firmatilknytning, så længe der er et igangværende Kundeforhold. Såfremt forholdet til Kunden sluttes opbevares data’en i 5 år + løbende år i henhold til de erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab. Herefter bliver persondata anonymiseret, dvs. at telefonnummer/numre, e-mailadresse, personnavn og evt. personhenførbare noter slettes.

 

Såfremt Kunden ønsker at blive slettet skal der skrives til til pb@graduateships.com.

 

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Kunden forpligter sig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold mv., herunder lov om forbud mod forskelsbehandling. Kunden bør som udgangspunkt ikke indhente, og opbevare følsomme oplysninger ved hjælp af systemet.

 

Enhver pligt til at lade sig registrere eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes af Kunden for dennes regning.

 

10 Graduateships rettigheder

Graduateships forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

 

Graduateships forbeholder sig retten til at udgive annoncer i andre medier eller til at distribuere annoncer til tredjeparter til annoncering på andre platforme. Til dette formål samarbejder Graduateships med tredjeparter, og til dette formål kræves der ikke forudgående samtykke fra Kunden.

 

11 Billede og video

Når Graduateships fra Kunden har modtaget eller sammen med Kunden producerer billed- og/eller videomateriale, er Kunden ansvarlig for, at materialet må anvendes og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Kunden skal øjeblikkeligt give Graduateships information, hvis et samtykke tilbagekaldes.

 

Graduateships påtager sig intet ansvar for materiale, som er i strid med gældende regler, herunder reglerne for persondata, og Kunden skal altid friholde Graduateships for ethvert krav fra tredjeparter, herunder privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner.

 

Graduateships behandler de personoplysninger, der er nødvendige for leverancen af ydelsen. Behandlingen sker med det formål at producere billed- og/eller videomateriale.

 

Der behandles eventuelt oplysninger om medarbejdere hos Kunden. Oplysningerne omfatter foto, videooptagelser og i nogle tilfælde også navn og jobtitel.

 

Råmaterialet opbevares i 1 år efter levering af det færdige produkt, og Kunden kan altid anmode om, at materialet slettes. Der skal altid gives en skriftlig anmodning til pb@graduateships.com.

 

12 Overdragelse

Graduateships er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den ydelsesspecifikke aftale helt eller delvist til et andet selskab i Graduateships koncern eller til en tredjemand. I så tilfælde vil aftalekomplekset forsætte uændret med den nye aftalepart.

 

13 Ændring

Enhver ændring i den ydelsesspecifikke aftale er kun gyldig, hvis der er indgået skriftlig aftale mellem parterne. De Generelle Handelsbetingelser kan reguleres én gang årligt, og har virkning 1 måned efter de nye betingelser er udleveret til Kunden, medmindre Kunden fremkommer med skriftlig indsigelse indenfor denne periode.

 

14 Lov og værneting

Tvister mellem Graduateships og Kunden om nærværende Generelle Handelsbetingelser, ydelsesspecifikke aftaler samt parternes rettigheder og forpligtelser i øvrigt er undergivet dansk ret.

 

Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne i forbindelse med den ydelsesspecifikke aftale og nærværende Generelle Handelsbetingelser, herunder i relation til dennes beståen, gyldighed, tidsmæssige udstrækning eller fortolkning, skal først forsøges løst ved gensidige, loyale og imødekommende forligsforhandlinger, og om nødvendigt eskalere tvisten i egen organisation til ledelsesniveau. Såfremt der ikke er opnået enighed inden 30 dage efter, at forligsforhandlingerne er påbegyndt, skal enhver tvist mellem Parterne vedrørende ydelsesspecifikke aftale og nærværende Generelle Handelsbetingelser mv. afgøres endeligt og bindende ved Københavns Byret.

 

Generelle handelsbetingelser for ydelser fra Graduateships af november 2021